Wat doen de diakenen?

 

Als je rondvraagt wat de diakenen doen, dan hoor je wel eens: “collecteren en veel vergaderen”. Dat dit een karikatuur is, voelt men ook zonder klompen aan, maar wat houdt het diaconale werk voor ons nu eigenlijk in?

In de praktijk wordt de diaconale opdracht door de diaconie van de Brinkstraatkerk als volgt uitgevoerd.
Het aantal geeft voor de activiteit het aantal benodigde diakenen aan. De som hiervan is circa 5x het aantal beschikbare diakenen, iedereen neemt daarom diverse taken op zich.

TaakAantalToelichting
College van diakenen alle Alle diakenen samen vormen het college van diakenen, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diaconale taak.
Dagelijks bestuur 4 Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen adjunct. Deze diakenen formuleren het diaconale beleid en bereiden de diaconale vergade­ringen voor.
Heilig Avondmaal 9 uur 3+1 Bij de eerste zondagsviering worden het brood en de wijn in de banken gebracht. Ouderlingen assisteren hierbij.
Heilig Avondmaal 10:30 uur 5+1 Bij de tweede zondagsviering komen de kerkgangers naar voren om brood een wijn uitgereikt te krijgen.
Heilig Avondmaal organisatie 1 De organisatie, voorbereiding en instructie van de ambtsdragers is belangrijk voor een goed verloop.
Sociale diaconie 2 De sociale diaconie legt zich toe op de hulp aan de medemens in onze directe omgeving.
Meet Inn 1 Meet Inn is een inloopcentrum in Ede. De diaconie maakt deel uit van het bestuur en heeft daarmee een voortdurende binding met deze activiteit.
Adviesraad WMO Ede
Diaconaal Platform Ede
1 Deze samenwerkingsvormen opereren in het schaduwgebied tussen gemeentelijk sociaal beleid, mantelzorg en diaconale verantwoordelijkheid.
Ouderen commissie 1 De ouderencommissie organiseert voor haar doelgroep activiteiten die de mensen in onderling contact brengen.
Solo Plus 1 Solo Plus is een zelfstandige woonvorm in Ede, waarbij de sociale contacten door vrijwilligers gestimuleerd worden. Met dit initiatief is vanaf de start een binding.
Jeugddiaconie 2 De jeugddiakenen voeren jaarlijks andere projecten uit om de jeugd bij het diaconale werk te betrekken.
Kleine kerkenraad 3 De kleine kerkenraad is het bestuur van de Brinkstraatkerk, waarin ook 3 diakenen zitting hebben.
Grote kerkenraad alle Alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen) vormen de grote kerkenraad. Voor sommige beslissingen is de grote kerkenraad nodig.
Pastorale raden 2 De pastorale raden Noord en Zuid worden op reguliere basis van het diaconale werk op de hoogte gehouden.
Diaconale bijdrage actie 3 De uitvoering van de diaconale bijdrage-actie vraagt de nodige voorbereiding. De enveloppen worden bij de leden aan huis bezorgd en weer opgehaald.
Rooster collecteren 7 Elke zondag zijn er weer 7 diakenen nodig voor het collecteren. Dit vergt enige voorbereiding.
Bestemming collecten 3 De collectedoelen worden door een werkgroep geselecteerd en voorgesteld aan het college van diakenen.
Storten van de gelden 2 De collectegelden moeten bij de bank gestort worden.
Publiciteit collecten 1 Een goede voorbereiding van de kerkgangers op de collecten bevordert het resultaat.
Dienst school, kerk en gezin 1 Jaarlijks wordt in samenwerking met de scholen een dienst met de basisschooljeugd gehouden.
Vervoersdienst 1 Het vervoer regelen van mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen.

 

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook