Waarom is de diaconale bijdrage actie nodig?

De diaconale bijdrage-actie wordt elk jaar in maart onder de kerkleden gehouden en bestaat uit een persoonlijk verzoek. Veel kerkleden reageren positief en zeggen een geldelijke bijdrage voor het diaconale werk toe. De bijdrage-actie levert de diaconie werkgeld op voor het lopende jaar, waaruit alle activiteiten bekostigd worden. Hoezo werkgeld zult u misschien zeggen, er wordt toch elke week gecollecteerd? Het is waar dat er elke week gecollecteerd wordt, maar niet alle collecten zijn voor de diaconie. Aan elke diaconale collecte is een diaconaal doel verbonden, waaraan de gelden direct worden overgemaakt. Aan de collecten houdt de diaconie dus niets over. Het werkgeld is nodig voor alle doelen die ondersteund worden en niet uit collecten bekostigd worden.

Voorbeelden hiervan zijn:

Donaties aan instellingen (35%)
De diaconie geeft jaarprojecten in de volgende jaren een afbouwende bijdrage. Daarnaast zijn er incidentele giften, bijvoorbeeld bij een natuurramp en voor extra steun aan projecten waarvoor we ook eerder gecollecteerd hebben.
Structurele ondersteuningen aan Solo Plus, Meet Inn en Hospice (25%)
Solo Plus, Meet Inn en het Hospice te Bennekom zijn instellingen die vanaf de oprichting door onze diaconie gesteund worden.
Ondersteuning kerktelefoon en oudere gemeenteleden (17%)
De (digitale opvolger van de) kerktelefoon wordt mede door diaconie mogelijk gemaakt. Voor oudere gemeenteleden worden speciale ontmoetingen georganiseerd.
Diaconale quotatie (12%)
De diaconale quotatie is een bijdrage van onze diaconie aan het werk dat door de regionale en landelijke PKN-centra wordt geleverd.
Sociale diaconie (8%)
De individuele hulpverlening aan mensen in onze omgeving heeft een eigen budget.
Diaconaal werk en jongerenwerk (3%)
Voor jongeren worden gerichte activiteiten opgezet en daarnaast maakt de diaconie zelf ook enige kosten.

De diaconale uitgaven worden jaarlijks vastgesteld en door een financiële controlecommissie volgens PKN-normen gecontroleerd. De penningmeester van de diaconie kan u desgewenst meer achtergrondinformatie verstrekken.

Maar zult u dan misschien vragen, er is toch ook al een VVB-actie waar ik als kerklid aan bijdrag. Heeft de kerk dan nooit genoeg? Graag willen we hier enige verheldering in brengen. Er zijn jaarlijks drie persoonlijke inzamelingsacties, dit zijn:

De actie Kerkbalans (of vaste vrijwillige bijdrage).
Het doel van de actie Kerkbalans is de instandhouding van het pastorale werk en wat daarvoor nodig is. Hieronder vallen ook de salarissen van de beroepskrachten (zoals de predikanten en het personeel van de Brink) en het behoud van de gebouwen (kerk en De brink).
De zendingsbijdrage actie.
De zendingsactie wordt gehouden om de gemeente in staat te stellen aan zijn missionaire verplichtingen te voldoen.
De diaconale bijdrage actie.
De diaconale actie is zuiver diaconaal. De gelden worden besteed zoals hierboven aangegeven.

Per saldo geldt dat alleen de actie kerkbalans aan onze eigen kerk besteed wordt. De andere twee acties streven ideële doelen na.

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook